Akty prawne

Podstawy funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

1. Uchwała nr 59 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia skan dokumentu bez podpisu;

2. Uchwała nr 109 Senatu ZUT z dnia 24 września 2012 w sprawie zmiany uchwały nr 59 Senatu ZUT z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;

3. Uchwała nr 47 Senatu ZUT z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia polityki jakości kształcenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie skan dokumentu z podpisem;

4. Zarządzenie nr 30 Rektora ZUT z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie podstaw funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie skan dokumentu z podpisem;

5. Zarządzenie nr 16 Rektora ZUT z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie podstaw funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w ZUT w Szczecinie skan dokumentu bez podpisu;

Skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

1. Zarządzenie nr 124 z dnia 17 sierpnia 2009 r. ( z późn. zm. Zarządzenie nr 129 z dn 8 września 2009 r., Zarządzenie nr 106 Rektora ZUT z dnia 27 października 2010 r.), w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na rok akademicki 2009/2010;

2. Zarządzenie nr 106 Rektora ZUT z dnia 27 października 2010 r. (z późn. zm. Zarządzenie nr 80 z dnia 12 grudnia 2011 r.) w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia;

3. Zarządzenie nr 91 Rektora ZUT z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia;

4. Zarządzenie nr 19 Rektora ZUT z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 91 Rektora ZUT z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia;

5. Zarządzenie nr 20 Rektora ZUT z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniające skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia powołanej zarządzeniem nr 91 Rektora ZUT z dnia 15 listopada 2012 r.;

6. Zarządzenie nr 28 Rektora ZUT z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia powołanej zarządzeniem nr 91 Rektora ZUT z dnia 15 listopada 2012 r.;

7. Zarządzenie nr 90 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 skan dokumentu z podpisem;

8. Zarządzenie nr 48 Rektora ZUT z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 powołanej zarządzeniem nr 90 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2016 r. skan dokumentu z podpisem;

Regulamin Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

1. Zarządzenie nr 29 Rektora ZUT z dnia 19 kwietnia 2010 r. (z późn. zm. Zarządzenie nr 53 z dnia 25 czerwca 2010 r.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia;

2. Zarządzenie nr 89 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia skan dokumentu z podpisem;

Proces ankietyzacji

1. Zarządzenie nr 34 Rektora ZUT z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wdrażania procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie;

2. Zarządzenie nr 5 Rektora ZUT z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 34 Rektora ZUT z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wdrożenia procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie;

3. Zarządzenie nr 3 Rektora ZUT z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury "zasady prowadzenia ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie;

4. Zarządzenie nr 82 Rektora ZUT z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie;

5. Zarządzenie nr 69 Rektora ZUT z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji"w ZUT w Szczecinie;

6. Zarządzenie nr 37 Rektora ZUT z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem;

Kwestionariusze ankiet

1. Zarządzenie nr 35 Rektora ZUT z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet studenta. absolwenta studiów wyższych ZUT w Szczecinie, pracodawców i kandydatów na studia;

2. Zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego, obowiązujących w procedurze "zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie;

3. Zarządzenie nr 2 Rektora ZUT z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego, obowiązujących w procedurze "zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie;

4. Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze "zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem;

Proces hospitacji

1. Zarządzenie nr 70 Rektora ZUT z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wdrożenia procedury "zasady prowadzenia hospitacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem;

2. Zarządzenie nr 23 Rektora ZUT z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury "zasady prowadzenia hospitacji" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem;

Programy kształcenia

1. Zarządzenie nr 166 z dnia 19 listopada 2009 r. ( z późn. zm. Zarządzenie nr 180 z dnia 9 grudnia 2009 r. oraz Zarządzenie nr 21 z dnia 29 marca 2010 r.) w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania planów studiów i programów nauczania;

2. Zarządzenie nr 82 Rektora ZUT z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenie jednolitych zasad sporządzania planów studiów i programów kształcenia w oparciu o krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego skan dokumentu z podpisem załączniki;

3. Zarządzenie nr 10 Rektora ZUT z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 82 Rektora ZUT z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania planów studiów i programów kształcenia w oparciu o krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego;

4. Zarządzenie 21 Rektora ZUT z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury "tryb postępowania przy tworzeniu nowych kierunków studiów, studiów międzykierunkowych i makrokierunków studiów" w ZUT w Szczecinie;

5. Zarządzenie nr 17 Rektora ZUT z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury "tryb uruchomienia i zniesienia kierunku studiów" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu;

6. Zarządzenie nr 66 Rektora ZUT z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do procedury "tryb uruchomienia i zniesienia kierunku studiów" w ZUT w Szczecinie;

7. Zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem;

8. Zarządzenie nr 15 Rektora ZUT z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad przechowywania dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów kształcenia opisanych w programie kształcenia na kierunkach studiów wyższych, studiach doktoranckich i podyplomowych w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem;

9. Uchwała nr 61 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określania "organizacji potwierdzania efektów uczenia się w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem;

10. Uchwała nr 76 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wytycznych Senatu ZUT dla rad wydziałów dotyczących programów studiów, w tym planów studiów skan dokumentu z podpisem;

11. Zarządzenie nr 31 Rektora ZUT z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury "Okresowy przegląd programów kształcenia oraz zatwierdzanie zmian w planach i programach kształcenia" w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem;

12. Uchwała nr 1 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych Senatu ZUT w Szczecinie dla wydziałów dotyczących przygotowania projektu programów studiów dostosowujących do wymagań określonych w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce skan dokumentu z podpisem;

 

Proces dyplomowania

1. Zarządzenie nr 44 Rektora ZUT z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie procesu dyplomowania skan dokumentu z podpisem;

2. Zarządzenie nr 8 Rektora ZUT z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Procedury procesu dyplomowania w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem;

ECTS

1. Zarządzenie nr 8 Rektora ZUT z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów (ECTS) w ZUT w Szczecinie;

2. Zarządzenie nr 12 Rektora ZUT z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów (ECTS) w ZUT w Szczecinie skan dokumentu z podpisem;