Plan działań

Plan działań

w roku akademickim 2018/2019

     1. Aktualizacja zarządzenia w sprawie uznawania efektów uczenia się po wprowadzeniu Ustawy 2.0.

     2. Dostosowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w związku ze zmianą organizacji uczelni.

     3. Dostosowanie zarządzeń związanych z procesem ankietyzacji i hospitacji po zmianie organizacji uczelni.

     4. Dostosowanie procedur dotyczących sprawozdań z osiągania efektów kształcenia po zmianie organizacji uczelni.

w roku akademickim 2017/2018

 1. Wprowadzenie wzoru sprawozdania z oceny efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
 2. Wprowadzenie wzoru rocznego sprawozdania z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
 3. Dostosowanie procedur związanych z weryfikacją efektów kształcenia w programach studiów po wdrożeniu odpowiednich funkcjonalności systemu Uczelnia.XP.
 4. Dostosowanie procedury procesu dyplomowania po wdrożeniu odpowiednich funkcjonalności systemu Uczelnia.XP.
 5. Aktualizacja procedury hospitacji zajęć dydaktycznych.

w roku akademickim 2016/2017

 1. Wprowadzenie zmian w zarządzeniu dotyczącym podstaw funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
 2. Nowelizacja projektu zarządzenia w sprawie zmian zasady prowadzenia procesu ankietyzacji w uczelni (wdrożenie formy elektronicznej).
 3. Dostosowanie procedur procesu dyplomowania po wdrożeniu odpowiednich funkcjonalności systemu Uczelni XP.
 4. Dostosowanie procedur związanych z weryfikacją efektów kształcenia w programach studiów po wdrożeniu odpowiednich funkcjonalności systemu Uczelnia XP.
 5. Wprowadzenie wzoru sprawozdania z oceny efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w ZUT.
 6. Wprowadzenie wzoru rocznego sprawozdania z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w ZUT.
 7. Opracowanie metod przeprowadzenia badania zawartości treści egzaminacyjnych z rozkładem wyników z tych egzaminów.

 Stan realizacji