Plan działań

Plan działań

w roku akademickim 2021/2022

 1. Ustalenie wzoru sprawozdania z podstawy funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zgodnie z nowym kryteriami.
 2. Opracowanie systemu weryfikacji i monitorowania osiągania efektów uczenia się oraz aktualizacja ankiety przyczyn nie/osiągania efektów uczenia się.
 3. Udoskonalenie procedury okresowy przegląd oraz zatwierdzanie zmian w programach studiów, (zarządzenie nr 21 Rektora ZUT z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Okresowy przegląd oraz zatwierdzanie zmian w programach studiów" w ZUT w Szczecinie).

w roku akademickim 2020/2021

 1. Wprowadzenie do wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w ZUT w Szczecinie Szkoły Doktorskiej.
 2. Wdrożenie badania poziomu satysfakcji nauczyciela akademickiego dotyczącej oceny jakości kształcenia w Uczelni.
 3. Aktualizacja obowiązujących aktów prawnych ze względu na przyjęte nowe kryteria oceny jakości kształcenia w ZUT.
 4. Aktualizacja zarządzenia w sprawie funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia w ZUT w Szczecinie zgodnie z nowymi kryteriami.

 w roku akademickim 2019/2020

 1. Aktualizacja procedury hospitacji zajęć dydaktycznych.
 2. Aktualizacja procedury ankietyzacji.
 3. Aktualizacja wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w ZUT w Szczecinie.

w roku akademickim 2018/2019

 1. Aktualizacja zarządzenia w sprawie uznawania efektów uczenia się po wprowadzeniu Ustawy 2.0.
 2. Dostosowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w związku ze zmianą organizacji Uczelni.
 3. Dostosowanie zarządzeń związanych z procesem ankietyzacji i hospitacji po zmianie organizacji Uczelni.
 4. Dostosowanie procedur dotyczących sprawozdań z osiągania efektów uczenia się po zmianie organizacji Uczelni.

w roku akademickim 2017/2018

 1. Wprowadzenie wzoru sprawozdania z oceny efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
 2. Wprowadzenie wzoru rocznego sprawozdania z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
 3. Dostosowanie procedur związanych z weryfikacją efektów kształcenia w programach studiów po wdrożeniu odpowiednich funkcjonalności systemu Uczelnia.XP.
 4. Dostosowanie procedury procesu dyplomowania po wdrożeniu odpowiednich funkcjonalności systemu Uczelnia.XP.
 5. Aktualizacja procedury hospitacji zajęć dydaktycznych.

w roku akademickim 2016/2017

 1. Wprowadzenie zmian w zarządzeniu dotyczącym podstaw funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
 2. Nowelizacja projektu zarządzenia w sprawie zmian zasady prowadzenia procesu ankietyzacji w uczelni (wdrożenie formy elektronicznej).
 3. Dostosowanie procedur procesu dyplomowania po wdrożeniu odpowiednich funkcjonalności systemu Uczelni XP.
 4. Dostosowanie procedur związanych z weryfikacją efektów kształcenia w programach studiów po wdrożeniu odpowiednich funkcjonalności systemu Uczelnia XP.
 5. Wprowadzenie wzoru sprawozdania z oceny efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w ZUT.
 6. Wprowadzenie wzoru rocznego sprawozdania z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w ZUT.
 7. Opracowanie metod przeprowadzenia badania zawartości treści egzaminacyjnych z rozkładem wyników z tych egzaminów.