Rada do spraw kształcenia

Skład rady do spraw kształcenia

dr inż. Piotr Piela – prorektor ds. kształcenia – przewodniczący;

dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak, prof. ZUT – dyrektor Szkoły Doktorskiej;

prodziekani:

dr inż. arch. Mariusz Tuszyński (Wydział Architektury);

dr hab. inż. Małgorzata Szewczuk, prof. ZUT (Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt);

dr inż. Dorota Leciej – Pirczewska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska);

dr Anna Oleńczuk-Paszel (Wydział Ekonomiczny);

dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT  (Wydział Elektryczny);

dr inż. Mirosław Łazoryszczak (Wydział Informatyki);

dr inż. Paweł Gnutek (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki);

dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa);

dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT (Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa);

dr hab. inż. Ludmiła Filina – Dawidowicz, prof. ZUT (Wydział Techniki Morskiej i Transportu);

dr inż. Karolina Kiełbasa (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej);

dr inż. Aneta Wesołowska - przewodnicząca Uczelnianej Komisji do spraw Jakości Kształcenia;

mgr inż. Łukasz Marchewka - przedstawiciel Samorządu doktorantów ;

Kaja Szczepkowska - przedstawiciel Samorządu studentów.

 

Do zadań rady należy w szczególności:

  1. formułowanie stanowisk w sprawach ewaluacji kierunków i programów studiów oraz studiów podyplomowych;
  2. opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących utworzenia studiów, studiów podyplomowych oraz zaprzestania kształcenia na określonych kierunkach studiów;
  3. opiniowanie wniosków dotyczących wprowadzenia zmian w planach studiów, studiów podyplomowych, a także zmian do programów studiów, studiów podyplomowych obejmujących ponad 30% ogólnej liczby efektów uczenia się określonych w programach;
  4. doradzanie w sprawie polityki kształcenia w ZUT;
  5. doradzanie i opiniowanie w sprawach dotyczących usprawniania procesu kształcenia w Uczelni, w tym w sprawie sposobu ustalania programu zajęć w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych (np. ERASMUS PLUS);
  6. formułowanie rekomendacji dotyczących monitorowania systemu zapewniania jakości kształcenia;
  7. realizowanie innych zadań dotyczących prowadzonego procesu kształcenia w Uczelni określonych przez Rektora lub Senat.