Nostryfikacja

Nostryfikacja

postepowanie nostryfikacyjne – postępowanie, w trakcie którego wnioskodawca ubiega się o uznanie przez wybraną uczelnię wyższą dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu.

Umowy dwustronne dotyczące uznawalności wykształcenia (link)

Wykaz załączników do wniosku o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego:

- dyplom ukończenia studiów,

- dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów,

- oświadczenie wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia,

- klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o przeprowadzenie nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granica oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

 

postepowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomiepostępowanie, w trakcie którego wnioskodawca ubiega się o potwierdzenie przez wybraną uczelnię ukończenia studiów na określonym poziomie.

Wykaz załączników do wniosku o potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie: dokumenty poświadczające

- ukończenie studiów,

- zaliczone zajęcia oraz oceny,

- złożone egzaminy,

- uzyskane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

- odbyte praktyki zawodowe lub zatrudnienie,

- uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy

Oświadczenia wnioskodawcy:

- o ukończeniu studiów, o których potwierdzenie ubiega się,

- miejscu i dacie urodzenia,

- klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o przeprowadzenie nostryfikacji dyplomu uzyskanego za granica oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Postępowanie nostryfikacyjne oraz postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie przeprowadza się w oparciu o:

Zarządzenie nr 2 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie.

Opłaty za postępowanie:

Rodzaj postępowania

Kwota

 

postępowanie nostryfikacyjne

 

3 000 zł

postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

2 500 zł

 

Zwolnienia w wysokości nie większej niż 50% opłaty przysługują wnioskodawcy, który:

- posiada pozwolenie na pobyt stały albo jest rezydentem długoterminowym UE,

- posiada status uchodźcy nadany w Polsce albo korzysta z ochrony czasowej albo uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- posiada Kartę Polaka lub decyzję stwierdzającą pochodzenie polskie.

 

Akty prawne:

 Zarządzenie nr 132 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie dokument z podpisem (format:  docx, rozmiar:  39 KB) (dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  258 KB))

 

Druki do pobrania: