Ankietyzacja

Pierwszą ankietyzację na Uczelni przeprowadzono w roku akademickim 2010/2011. Badanie obejmowało ankietyzację:

  • studenta (badanie opinii studentów na temat wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego),
  • pracodawcy,
  • kandydata,
  • absolwenta ZUT.

Zasady przeprowadzania ankietyzacji zostały wydane Zarządzeniem nr 34 Rektora ZUT z dnia 6 maja 2010 r.

W roku akademickim 2012/2013 wprowadzony został nowy formularz - ankieta Uczelni - badający opinię studentów/doktorantów na temat organizacji i jakości kształcenia w Uczelni.

W roku akademickim 2013/2014 nastąpiła zmiana formularza ankiety absolwenta. Zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, wprowadzony został formularz - monitoring losów zawodowych absolwenta.

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia dbając o podwyższenie jakości kształcenia w ZUT stale prowadzi monitoring aktów prawnych dotyczących procesu ankietyzacji na Uczelni wprowadzając niezbędne zmiany i modyfikacje.

Obecnie obowiązujące akty prawne dotyczące procesu ankietyzacji:

1. Zarządzenie nr 102 Rektora ZUT z dnia 20 września 2021 r. w sprawie procedury "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie, skan dokumentu z podpisem; (format:  pdf, rozmiar:  13,04 MB)