Akredytacja

Serdecznie zapraszamy wszystkie Wydziały ZUT do zapoznania się z informacjami o projekcie pozakonkursowym "Akredytacje zagraniczne" w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego.
Prezentacja (format:  pdf, rozmiar:  1,38 MB) opracowana przez prof. dr hab. inż. Bogdana Macukowa.

Zaproszenie (format:  pdf, rozmiar:  288 KB) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania wniosków w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze
koncepcyjnym pt. „Akredytacje zagraniczne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (wniosek o akredytacje zagraniczną w ramach PO WER (format:  docx, rozmiar:  174 KB)). Narzędzie wspomagające nabór wniosków w projekcie.

Katalog kwalifikowanych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości (format:  pdf, rozmiar:  499 KB)

 

Akredytacja

akredytacja – ewaluacja jakości kształcenia na studiach przeprowadzana przez uprawnioną do jej oceny instytucję;

zewnętrzne instytucje akredytacyjne – instytucje, którym nadano odpowiednie uprawnienia do oceny podejmowanych przez uczelnię działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia:

a)      Polska Komisja Akredytacyjna (PKA),

b)     Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT),

c)      inne instytucje akredytujące.

 Proces przygotowawczy do oceny kierunku przebiega w oparciu o:

Zarządzenie nr 16 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury „Zasady postępowania w procesie przygotowawczym do oceny zewnętrznych instytucji akredytacyjnych” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  5,28 MB)

 Terminy obowiązujące w procesie przygotowawczym do akredytacji

Lp.

Zadanie

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1

rozpoczęcie przygotowań do oceny

Rektor

prorektor ds. kształcenia

dziekan

niezwłocznie po otrzymaniu pisma zawiadamiającego

2

wyznaczenie zespołu opracowującego raport samooceny

dziekan

niezwłocznie po otrzymaniu pisma zawiadamiającego

3

opracowanie raportu samooceny

zespół wyznaczony przez dziekana

4 tygodnie

4

analiza raportu samooceny

prorektor ds. kształcenia

5 dni

5

odesłanie raportu samooceny do PKA

dziekan

w nieprzekraczalnym terminie ustalonym przez instytucje akredytacyjną

6

harmonogram wizytacji

Rektor

prorektor ds. kształcenia

dziekan

niezwłocznie z chwilą otrzymania

7

przygotowanie do wizytacji, w tym wyznaczenie i powołanie koordynatora procesu oceny z ramienia Uczelni

Rektor

dziekan

w terminie narzuconym przez instytucję akredytującą

8

spotkanie kończące wizytacje

Rektor

prorektor ds. kształcenia

dziekan

zgodnie z planem wizytacji