Ankietyzacja w Szkole Doktorskiej

Szkoła Doktorska w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie została utworzona z dniem 1 października 2019 r. (Zarządzenie nr 25 JM Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 24 maja 2019 r.).

Pierwszą ankietyzację w Szkole Doktorskiej przeprowadzono wśród kandydatów, którzy wzięli udział w procesie rekrutacji na rok akademicki 2020/2021. Celem ankietyzacji kandydata do Szkoły Doktorskiej ZUT w Szczecinie było uzyskanie opinii potencjalnych doktorantów na temat prestiżu i atrakcyjności oferty edukacyjnej Uczelni na tle konkurencji. Arkusz ankiety umieszczony został w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym Uczelni. Badanie było całkowicie anonimowe, a udział w nim był dobrowolny.

Za sprawny proces badania opinii odpowiada Dyrektor i pełnomocnik dyrektora Szkoły Doktorskiej ds. jakości kształcenia we współpracy z Działem Kształcenia.

Badanie w Szkole Doktorskiej obejmuje ankietyzację:

1) ankieta kandydata do Szkoły Doktorskiej – opinia kandydatów do Szkoły Doktorskiej na temat atrakcyjności oferty edukacyjnej ZUT, przeprowadzana raz w roku akademickim,

2) ankieta doktoranta w Szkole Doktorskiej – opinia doktorantów na temat pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich, przeprowadzana dwa razy w roku akademickim,

3) ankieta Szkoły Doktorskiej – opinia doktorantów na temat programów kształcenia, jakości kształcenia oraz ocena opieki promotorskiej – opinia doktorantów na temat opiekuna/promotora /promotora pomocniczego, przeprowadzana raz w roku akademickim,

4) ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Szkoły Doktorskiej – opinia absolwentów na temat efektywności kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz kariery zawodowej, przeprowadzana raz w roku akademickim.

Zasady przeprowadzania ankietyzacji zostały wydane Zarządzeniem  nr 181 Rektora ZUT z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji" w ZUT w Szczecinie.

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia dbając o podwyższenie jakości kształcenia w ZUT stale prowadzi monitoring aktów prawnych dotyczących procesu ankietyzacji na Uczelni wprowadzając niezbędne zmiany i modyfikacje.