Proces Boloński

          

Proces Boloński zapoczątkowany w 1999 roku, jest procesem zmian i reform w szkolnictwie wyższym, którym celem było utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Do kluczowych postulatów Procesu Bolońskiego należą:

  • mobilność studentów i pracowników postrzeganych jako naturalny element procesu kształcenia,
  • stosowanie systemu punktów ECTS jako narzędzia transferu i akumulacji osiągnięć studentów,
  • wprowadzenie trójstopniowej struktury studiów, 
  • stosowanie suplementu do dyplomu,
  • rozwój kształcenia ustawicznego,
  • wprowadzanie wymiaru europejskiego w kształceniu m.in. poprzez międzynarodową współpracę uczelni,
  • stała dbałość o jak najwyższą jakość kształcenia,
  • promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego poza Europą.

Oficjalna strona na temat Procesu Bolońskiego http://www.ehea.info/

Realizację postulatów Procesu Bolońskiego umożliwiają zapisy Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. W oparciu o nie Uczelnia podejmuje działania polegające m.in. na oferowaniu kształcenia w językach obcych, promocji i zwiększaniu mobilności akademickiej, stosowaniu ECTS, wydawaniu suplementów do dyplomu oraz zwiększaniu oferty kształcenia ustawicznego (często przy współpracy z interesariuszami zewnętrznymi)