PKA

Polska Komisja Akredytacyjna

 

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależnym gremium eksperckim działającym na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego. PKA dokonuje ocen programowych i instytucjonalnych oraz przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego wyniki tych ocen, opinie w sprawie utworzenia uczelni oraz przyznania uczelni lub jej podstawowej jednostce organizacyjnej uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, opinie w sprawie przywrócenia zawieszonego uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a także opinie w sprawie utworzenia przez uczelnię zagraniczną uczelni lub filii w Polsce.

Informacje podstawowe, kompetencje oraz przedmiot i tryb działania komisji umieszczono w Biuletynie informacji Publicznej PKA.

Prezentacja dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. ZUT, - Prorektor ds. kształcenia, na temat:

"Ocena jakości kształcenia w świetle nowych kryteriów (format:  pdf, rozmiar:  0,99 MB)"

 

W ZUT obowiązuje procedura „wdrażanie zaleceń wynikających z oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uczelni (PWZA)” zatwierdzona Zarządzeniem nr 48  Rektora ZUT z dni 16 kwietnia 2020 r. (format:  pdf, rozmiar:  3,82 MB) Celem procedury jest ustalenie trybu postępowania podczas wdrażania zaleceń wynikających z przeprowadzonych wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Terminy obowiązujące w procesie wdrażania zaleceń Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

 

Lp.

Zadanie

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1

Przygotowanie stanowiska Uczelni

1)    dziekan

2)    prorektor ds. kształcenia

3 tygodnie
od dnia otrzymania raportu
zespołu oceniającego PKA

2

Analiza zaleceń i uwag PKA po publikacji raportu powizytacyjnego

1)    dziekan

2)    rada programowa

6 tygodni
od dnia otrzymania raportu powizytacyjnego PKA

3

Opracowanie i zatwierdzenie listy działań naprawczych

1)    dziekan

2)    prorektor ds. kształcenia

4

Opracowanie planu naprawczego

dziekan

3 tygodnie
od dnia zatwierdzenia listy
działań naprawczych

5

Opiniowanie planu naprawczego

1)    dziekańskie kolegium opiniodawczo-doradcze

2)    rada ds. kształcenia

3)    uczelniana komisji ds. jakości kształcenia

30 dni
od jego opracowania

6

Zatwierdzenie planu naprawczego

prorektor ds. kształcenia

niezwłocznie
po otrzymaniu opinii zgodnie z pkt 5

7

Opracowanie sprawozdania z realizacji działań naprawczych

realizatorzy działań naprawczych

niezwłocznie
po zakończeniu wdrażania
działań naprawczych

8

Opracowanie raportu końcowego z realizacji działań naprawczych

1)    dziekan

2)    inne jednostki organizacyjne ZUT

nie później niż miesiąc
od zakończenia wdrażania
działań naprawczych

9

Przekazanie do prorektora ds. kształcenia raportu końcowego

1)    dziekan wraz z opinią wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia

2)    inne jednostki organizacyjne ZUT

niezwłocznie
po jego opracowaniu
lub uzyskaniu wymaganych opinii