Jakość

Jakość Kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

System Zapewniania Jakości Kształcenia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym opiera się w głównej mierze na realizacji postanowień Procesu Bolońskiego oraz wytycznych zawartych w Standardach i wskazówkach dotyczących zapewniania jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Główną ideą systemu jest uwzględnienie potrzeb i oczekiwań studentów, ich przyszłych pracodawców oraz lokalnej społeczności.

Głównymi celami funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uczelni są:

 1. monitorowanie, badanie skuteczności i doskonalenie systemu poprzez zarządzanie procesami zmian w tym systemie;
 2. nadzór nad realizacją procedur zapewniania jakości kształcenia i doskonalenie tych procedur adekwatnie do nowych potrzeb i możliwości Uczelni;
 3. podniesienie rangi pracy dydaktycznej oraz badawczo- dydaktycznej;
 4. doskonalenie systemu informowania społeczeństwa i władz lokalnych o jakości kształcenia i poziomie absolwentów;
 5. zapewnienie studentom i doktorantom możliwości uzyskania wiedzy i kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy i zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji;
 6. przygotowanie absolwenta do bycia aktywnym członkiem demokratycznego społeczeństwa.

 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia obejmuj, zależnie od poziomu i rodzaju, następujące kryteria oceny:

na studiach pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz studiach podyplomowych:

 1. zgodność z zasadami konstrukcji programów studiów, spójność koncepcji i jej dostosowanie do potrzeb i możliwości osiągnięcia przypisanych do programu celów kształcenia i efektów uczenia się,
 2. sposób realizacji programu studiów, spójność treści programowych z celami kształcenia i efektami uczenia się, zgodność treści programowych z trendami i osiągnięciami naukowymi, zwłaszcza w dyscyplinie wiodącej przypisanej do programu studiów, logiczny harmonogram realizacji programu studiów, adekwatność metod i form kształcenia do możliwości osiągnięcia celów kształcenia i efektów uczenia się, zasady i skuteczność procesu dyplomowania, sposób realizacji praktyk zawodowych, zasady organizacji procesu kształcenia i uczenia się, skuteczność kształcenia w stosunku do zakładanych efektów oraz poziomu rekrutacji,
 3. zasady rekrutacji na studia i ich dostosowanie do potrzeb interesariuszy, otoczenia społeczno-gospodarczego i możliwości Uczelni,
 4. kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje, liczebność nauczycieli akademickich realizujących zajęcia na studiach oraz rozwój i doskonalenie,
 5. jakość i dostępność infrastruktury dydaktycznej, badawczej i socjalnej dla studentów objętych procesem kształcenia w Uczelni,
 6. zasady współpracy Uczelni z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi, zarówno w procesie konstruowania programu studiów, a także podczas realizacji i doskonalenia programu studiów,
 7. warunki i sposoby podnoszenia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na studiach,
 8. wsparcie studentów w kształceniu, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym w wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form tego wsparcia,
 9. dostępność informacji na temat, warunków i realizacji kształcenia oraz osiąganych rezultatów,
 10. zasady funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (projektowanie, monitorowanie, zatwierdzanie, przegląd i doskonalenie programów studiów) i jego skuteczność

w Szkole Doktorskiej:

 1. zgodność programów kształcenia oraz indywidualnych planów badawczych z efektami uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,
 2. odpowiednia weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,
 3. kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje, liczebność nauczycieli akademickich, w tym pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych prowadzących kształcenie,
 4. jakość i dostępność standardów procesu rekrutacji,
 5. jakość opieki naukowej lub artystycznej oraz wsparcie w prowadzeniu działalności naukowej,
 6. rzetelność w przeprowadzaniu oceny śródokresowej w połowie podstawowego okresu kształcenia w celu weryfikacji postępów doktoranta,
 7. warunki i sposoby podnoszenia umiędzynarodowienia, w tym wprowadzenie międzynarodowych standardów w zakresie zapewnienia jakości procesu kształcenia,
 8. skuteczność kształcenia doktorantów, dotyczy zewnętrznie weryfikowanej wiedzy oraz umiejętności nabytych podczas kształcenia (spoza 8 PRK), które umożliwią doktorantom dalszy rozwój.

 

Polityka jakości kształcenia skan dokumentu (format:  pdf, rozmiar:  1,33 MB)