Plan działań

Plan działań

Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

w roku akademickim 2016/2017

  1. Wprowadzenie zmian w zarządzeniu dotyczącym podstaw funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
  2. Nowelizacja projektu zarządzenia w sprawie zmian zasady prowadzenia procesu ankietyzacji w uczelni (wdrożenie formy elektronicznej).
  3. Dostosowanie procedur procesu dyplomowania po wdrożeniu odpowiednich funkcjonalności systemu Uczelni XP.
  4. Dostosowanie procedur związanych z weryfikacją efektów kształcenia w programach studiów po wdrożeniu odpowiednich funkcjonalności systemu Uczelnia XP.
  5. Wprowadzenie wzoru sprawozdania z oceny efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w ZUT.
  6. Wprowadzenie wzoru rocznego sprawozdania z funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w ZUT.
  7. Opracowanie metod przeprowadzenia badania zawartości treści egzaminacyjnych z rozkładem wyników z tych egzaminów.

 Stan realizacji